O nas

Witamy na stronie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rychwale

Pomysł utworzenia UTW w Rychwale zrodził się na spotkaniu seniorów zorganizowanym z inicjatywy burmistrza Gminy i Miasta Rychwał Pana Stefana Dziamary z udziałem Pani Urszuli Adamskiej Prezesem Konińskiego UTW. Następstwem tego spotkania było kolejne zebranie w dniu 10 marca 2014 r. w trakcie, którego założono Stowarzyszenie pod nazwą Uniwersytet III Wieku w Rychwale. Kolejnym krokiem była rejestracja dokonana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu.

Od 03.04.2014r. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rychwale jest Stowarzyszeniem samodzielnym, dobrowolnym posiadającym osobowość prawną. Działa w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach oraz Statut UTW.

Działalność uniwersytetu opiera się głównie na społecznej pracy członków Zarządu, wybieranych na 2 letnią kadencję. Pracę Zarządu wspierają opiekunowie poszczególnych sekcji zainteresowań, którzy wyłonieni zostali w porozumieniu z członkami Stowarzyszenia. 

UTW w Rychwale od początku swojej działalności ma swoją siedzibę oraz realizuje część zajęć dydaktycznych w pomieszczeniach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rychwale. Spotkania odbywają się również w sali OSP w Rychwale. Wszystkie pomieszczenia udostępniane są bezpłatnie, co stanowi bardzo dużą pomoc dla Stowarzyszenia.

Zasoby finansowe niezbędne do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia pochodzą głównie  ze składek członkowskich, dotacji władz samorządowych oraz środków pozyskiwanych z realizowanych projektów.

UTW ma charakter otwarty, nie obowiązują w nim żadne egzaminy wstępne, sprawdziany umiejętności oraz wiedzy w trakcie studiowania. Legitymacje oraz wszystkie inne emblematy uzyskiwane w UTW będą miały charakter symboliczny. Będziemy dbać o rozwijanie sprawności intelektualnej, fizycznej i kulturalnej członków UTW a także budowanie więzi międzyludzkich, integrowanie środowiska ludzi starszych i młodszych. 

W pierwszym roku naszej działalności będą organizowane zajęcia w sekcjach:
– historyczno-literackiej,
– języków obcych; języka niemieckiego i angielskiego,
– zajęć komputerowych w dwóch grupach dla: zaawansowanych i początkujących,
– zajęć rekreacyjno – sportowych,
– zajęć tanecznych,
– chóru.

 Będą organizowane spotkania z interesującymi ludźmi, wykłady, wyjazdy do teatrów, wycieczki, realizowane będą projekty.

Oferta edukacyjna UTW umożliwi słuchaczom realizowanie własnych pasji na różnych polach zainteresowań.

zarząd utw