STATUT UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W RYCHWALE

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rychwale, zwany dalej jest Stowarzyszeniem, posiada nazwę skrótową UTW w Rychwale.

§ 2
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie:
a) ustawy z dnia 07.04.1989r. Prawo o Stowarzyszeniach,
b) ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
c) niniejszego statutu.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Rychwał.
4. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 3
1. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego opartą na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków i wolontariuszy oraz powołać biuro.

§ 4
1. Stowarzyszenie może używać odznak, pieczęci i emblematów na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
2. Stowarzyszenie ma prawo wydawania legitymacji członkowskich, indeksów, zaświadczeń
o ukończonych kursach i seminariach.

§5
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa wyżej w ust. 1, bądź o wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.

§ 6
1. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju.
2. Stowarzyszenie powołuje Radę Programową, która proponuje główne kierunki dydaktyczne.

ROZDZIAŁ II

Cele, formy i środki działania

§7
1. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz swoich członków oraz działalność publiczną na rzecz ogółu osób starszych i młodszych.
2. Sfera działań publicznych obejmuje zadania w zakresie:
1) stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej,
2) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej oraz kulturowej,
3) ochrony i promocji zdrowia oraz upowszechniania profilaktyki gerontologicznej,
4) podejmowanie działań na rzecz ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
5) upowszechniania i ochrony praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych i w trudnej sytuacji życiowej,
7) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
8) turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku,
9) kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji,
10) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
11) rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz działań na rzecz integracji europejskiej,
12) promocji i organizacji wolontariatu,
13) działalności charytatywnej,
14) aktywizacji społecznej osób chętnych do uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia,
15) rozwijanie kontaktów i współpracy z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi celami Stowarzyszenia w Rychwale.

§ 8
1. Cele o których mowa w § 7, Stowarzyszenie realizuje przez:
a) sekcje zainteresowań, kluby, zespoły przedmiotowe powoływane i działające zgodnie z celami oraz potrzebami Stowarzyszenia,
b) organizowanie wykładów, seminariów, sesji naukowych, konferencji, szkoleń, zebrań dyskusyjnych i spotkań tematycznych i innych form kształcenia ustawicznego,
c) spotkania z ludźmi nauki, kultury, polityki i gospodarki działającymi w środowiskach gminnych, powiatowych, w regionie, Polsce i na świecie,
d) organizowanie zajęć rehabilitacyjnych dla osób starszych i niepełnosprawnych,
e) prowadzenie nauki języków obcych i informatyki,
f) aktywną działalność turystyczno – krajoznawczą i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu wśród osób starszych i niepełnosprawnych,
g) organizację czynnego udziału osób starszych w tworzeniu kultury regionalnej,
h) wspieranie członków Stowarzyszenia w działalności samopomocy koleżeńskiej,
i) przekazywanie nabytych doświadczeń życiowych i zawodowych młodzieży i innym grupom społecznym,
j) współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, których cele są wspólne
z celami Stowarzyszenia,
k) inspirowanie, wspieranie i patronowanie wszelkim przedsięwzięciom realizującym cele wspólne Stowarzyszenia,
l) prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej, wydawniczej oraz prowadzenie akcji informacyjno- programowych na rzecz członków Stowarzyszenia,
m) współdziałanie i współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi,
n) rozbudowę własnego wolontariatu i objęcie jego działaniem te osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej,
o) współudział w inicjowaniu i koordynacji działań zmierzających do pozyskiwania funduszy pomocowych w tym funduszy UE,
p) inicjowanie i uczestnictwo w różnych działaniach życia społecznego,
q) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność statutową odpłatnie i nieodpłatnie.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, jednak dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony
na realizacje celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 9
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
3. Stowarzyszenie zrzesza członków:
a) zwyczajnych /słuchaczy/,
b) wspierających,
c) honorowych.

§ 10
1. Przy przyjmowaniu członków stosowana jest tzw. zasada otwartych drzwi – tzn., że członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
2. Członkiem zwyczajnym, zwanym dalej słuchaczem może być każdy pełnoletni obywatel RP, który pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia, złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz będzie opłacał na bieżąco składkę członkowską. Wysokość rocznej składki członkowskiej jest regulowana osobną uchwałą Walnego Zabrania Członków Stowarzyszenia.
3. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu.
4. Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani:
a) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia,
b) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnie opłacać składkę członkowską w ustalanych terminach.
5. Członek zwyczajny ma prawo:
a) czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia,
b) korzystanie z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia zgodnie z regulaminem,
c) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
d) organizowania działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej, krajoznawczo-turystycznej, klubowej i zespołowej zgodnie z celami Stowarzyszenia i potrzebami słuchaczy,
e) posiadać indeks Stowarzyszenia,
f) uczestniczyć we wszystkich imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
6. Członkowstwo zwyczajne wygasa przez:
a) dobrowolne wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszone na piśmie Zarządowi,
b) skreślenie z listy członków z powodu niepłacenia składki członkowskiej przez okres jednego roku, na podstawie podjętej uchwały Zarządu,
c) w skutek śmierci,
d) skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego, orzekającego jako karę dodatkową – utratę praw publicznych,
e) wykluczenie przez Walne Zabranie Członków Stowarzyszenia w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia statutu, uchwał lub regulaminów Stowarzyszenia.
7. Od chwały Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie się do Ogólnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały zainteresowanemu. Uchwała Ogólnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jest ostateczna.

§ 11
1. Członkiem wspierającym może zostać w oparciu o złożoną deklaracje osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc materialną lub niematerialną.
2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członkowie wspierający (nie będący osobami fizycznymi) reprezentowani są w Stowarzyszeniu przez swego przedstawiciela.

§ 12
1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnieniu celów Stowarzyszenia.
2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia bądź co najmniej 5-ciu członków Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie może zabiegać o wsparcie finansowe instytucji, zakładów pracy, przedsiębiorstw, fundacji i nadawać im tytuł członka honorowego.

§ 13
Członkowie honorowi i wspierający nie posiadają biernego ani czynnego prawa wyborczego, mają jednak udział z głosem doradczym w pracach statutowych Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 14
Członkowie honorowi i wspierający Stowarzyszenia są zobowiązani:
1) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia,
2) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) członkowie wspierający są zobowiązani do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń.
4) członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 15
Członkowstwo wspierające ustaje przez:
1) dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia,
2) zaprzestanie działalności wspierającej,
3) utratę osobowości prawnej.

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia w Rychwale

§ 17
Władzami Stowarzyszenia są :
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 18
1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 2 lata do czasu wyboru nowych władz, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować
o przeprowadzeniu głosowania jawnego.
2. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Członek jednego organu władz Stowarzyszenia nie może być członkiem innego organu władz Stowarzyszenia oraz nie może pozostawać z innym członkiem władz Stowarzyszenia w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
4. Członkowie władz nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
5. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
6. Uchwały dotyczące rozwiązania Stowarzyszenia zapadają większością 2/3 głosów przy obecności
co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków, postanowienia §19 ust. 4 pkt. b stosuje się odpowiednio.

§ 19
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie honorowi, wspierający, zaproszeni goście.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem Zebrania.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w obecności:
a) w pierwszym terminie – zgodnie z zapisami określonymi w §18 ust. 5,
b) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, 15 minut później od pierwszego terminu – w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę osób obecnych uprawnionych do głosowania.

§ 20
1. Walne Zebranie Członków może być Zwyczajne i Nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej l raz w roku
a sprawozdawczo – wyborcze raz na 2 lata.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy
lub na wniosek:
a) Komisji Rewizyjnej,
b) 1/3 ogólnej liczby członków.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane, a tryb i sposób zwoływania i jego przeprowadzenia jest identyczny jak w przypadku Zwyczajnego Walnego.
6. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie do 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku.

§21
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) promowanie i uchwalanie kierunków działalności Stowarzyszenia,
2) wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia,
5) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawianych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną,
6) uchwalanie statutu,
7) ustalanie wysokości rocznych składek członkowskich na dany rok akademicki,
8) uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia,
9) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
10) podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania Członków.

ROZDZIAŁ V

Zarząd

§ 22
1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków.
2. W skład Zarządu wchodzi 5 osób, wybieranych przez Walne Zebranie Członków, zachowując zasadę nieparzystej ilości, tj. Prezes, Wiceprezes, Skarbnik, Sekretarz i Członek Zarządu.
3. Zarząd może uzupełnić swój skład o nowych członków na miejsce członków ustępujących
w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu Zarządu pochodzącego z wyboru.
4. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 23
1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 24
Do zakresu działania Zarządu należą:
1) realizowanie celów Stowarzyszenia i uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
3) ustalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania,
4) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia,
5) zwołanie Walnego Zebrania Członków,
6) decydowanie w sprawach powołania i rozwiązania organów doradczych, sekcji zainteresowań oraz nadzorowanie ich działalności,
7) powołanie Przewodniczącego Rady Programowej,
8) zatwierdzenie Członków Rady Programowej na wniosek Przewodniczącego Rady,
9) współpraca z Radą Programową,
10) podejmowanie decyzji w sprawach przedstawionych przez Prezesa Zarządu,
11) powołanie Biura Stowarzyszenia i ustalenie zakresu jego działalności, zatrudnianie pracowników,
12) podejmowanie uchwał w sprawach – przyjęcia i skreślenia członków,
13) uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia,
14) w uzasadnionych przypadkach podejmowanie uchwał w sprawie dokonywania zmian w statucie Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VI

Komisja Rewizyjna

§ 25
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
3. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z członkostwem w Zarządzie.
4. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego, sekretarza, członka.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami Zarządu Stowarzyszenia,
b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 26
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola opłacanych składek członkowskich i innych świadczeń,
2) kontrola gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
3) przedstawienie Zarządowi wniosków wynikających z ustaleń kontroli oraz żądanie wyjaśnień,
4) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§ 27
1. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia odbywa się co najmniej 1-raz w roku.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 składu Komisji.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

ROZDZIAŁ VII

Majątek i finansowanie działalności Stowarzyszenia

§ 28
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2. Działalność określona w statucie jest finansowana z uzyskanych przychodów z tytułu:
a) składek członkowskich,
b) dochodów z własnej działalności statutowej,
c) dotacji i subwencji,
d) darowizn i spadków, ofiar ze zbiórek publicznych,
e) innych działań i źródeł prawnie dopuszczalnych.
3. Środki pieniężne niezależnie od źródeł pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym Stowarzyszenia.
4. Wszelkie wpłaty gotówkowe powinny być (przy uwzględnieniu bieżących wydatków) jak najszybciej wpłacone na konto bankowe.
5. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczeń majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, organów, pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
6. Stowarzyszenie prowadzi racjonalną gospodarkę finansową, uwzględniając zasadę równoważenia wydatków do wysokości uzyskanych przychodów.
7. Rachunkowość Stowarzyszenia prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie zakładowego planu kont, ustalającego wykaz kont, zasady funkcjonowania oraz ich wzajemne powiązanie.

§ 29
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes i drugi Członek Zarządu.

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

§ 30
1. Uchwały dotyczące rozwiązania Stowarzyszenia zapadają większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
2. Postanowienia § 20 ust. 4 pkt. b) stosuje się odpowiednio.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa jednocześnie sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nieuregulowanych w statucie, mają odpowiednio zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo
o Stowarzyszeniach.

§ 31
Statut wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.